Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu „BUPIshop“. 1. Úvodné ustanovenia.

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre tovaru, realizovaného prostredníctvom e-shopu „BUPIshop“, prevádzkovaného spoločnosťou:  


SC Cosmetiscs, s.r.o.

Mostová 2

811 02 Bratislava

IČO: 52 945 057

DIČ:  2121262902


Banka: Slovenská spoliteľňa, a.s. IBAN: SK80 0900 0000 0051 7876 5513

tel. č.: 0910 878 001

e-mail:  eshop@bupishop.sk


2. Týmito obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcimi, ktoré vznikajú na základe a/alebo v súvislosti s predajom a dodaním tovaru v rámci územia  Slovenskej republiky prostredníctvom internetového obchodu „BUPIshop“. (ďalej len „Obchod“), ktorý je umiestnený na internetových stránkach www.bupishop.sk (ďalej len „stránky Obchodu”). 

3. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj/nákup tovaru prostredníctvom internetového Obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).  

4. Tieto obchodné podmienky platia len pre nákup/predaj tovaru, ktorého miesto doručenia je výlučne na  území Slovenskej republiky.

5. Tieto obchodné podmienky ako aj všetky dokumenty súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy sú vyhotovené v Slovenskom jazyku. 


2. Vymedzenie pojmov.

1. Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:


„predávajúci“ – spoločnosť SC Cosmetiscs, s.r.o.

„kupujúci“ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. 

„spotrebiteľ“ –  je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

„tovar“ – sú všetky výrobky, predávané prostredníctvom Obchodu, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej ponuke Obchodu uvedenej na stránkach Obchodu. 

„prepravca“ – je kuriérska alebo prepravná spoločnosť poskytujúca prepravné a kuriérske služby pre predávajúceho. 


3. Právne predpisy.

1. Na vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa vzťahujú najmä ustanovenia:


 • zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 
 • zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode,
 • zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.


4. Objednanie tovaru.

1. Kupujúci objednáva tovar v elektronickej forme prostredníctvom stránok Obchodu, a to spôsobom a za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach. 

2. Všetky náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), znáša kupujúci sám. 

3. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:


 • 3.1 prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom Obchode, alebo
 • 3.2 vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.


4. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie druh tovaru, počet kusov tovaru, spôsob platby a spôsob doručenia tovaru.

5. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „odoslať objednávku s povinnosťou platby„. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

6. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú, respektíve ich zoraďuje podľa vlastných logistických dispozícií. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. 

7. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní tovaru zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len „potvrdzovací e-mail“). Kúpna zmluva je uzatvorená až po výslovnom prijatí objednávky predávajúcim (ďalej len „prijatie objednávky“). Oznámenie o prijatí objednávky predávajúci doručuje kupujúcemu na emailovú adresu kupujúceho. 

8. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

9. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky alebo e-mailom. 

10. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru na stránkach Obchodu, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú kúpnu cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o tejto chybe bez zbytočného odkladu, a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením pozmenenej ponuky kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.


5. Zákaznícky účet.

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v Obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet kupujúceho, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.


6. Kúpna cena tovaru.

1. Kúpna cena ponúkaného tovaru je vždy uvedená na stránkach Obchodu. Kúpna cena tovaru podľa konkrétnej uzatvorenej kúpnej zmluvy je vždy uvedená v objednávke tovaru a na faktúre priloženej k tovaru. Kúpna cena je vždy uvedená vrátané príslušnej sadzby DPH. Cena môže byť zákazníkom uhradená iba spôsobmi, ktoré sú výslovne uvedené v článku 7 týchto obchodných podmienok.  

2. Za účelom vylúčenia pochybností platí, že kúpne ceny uvedené na stránkach Obchodu platia výhradne len pre nákup tovaru prostredníctvom Obchodu.  

3. Platba musí byť vykonaná v eurách. V prípade úhrady bankovým prevodom hradí kupujúci  všetky bankové poplatky, tak aby predávajúcemu bola dojednaná kúpna cena za tovar pripísaná na jeho účet v plnej výške.  

4. Ku kúpnej cene budú  pripočítané náklady za doručenie objednaného tovaru, stanovené v závislosti na spôsobe zvolenej dopravy tovaru. 

5. Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii, platí len počas doby trvania príslušnej akcie. Akcia je obmedzená množstvom daného tovaru, resp. časovou lehotou. Pokiaľ si kupujúci objednal väčšie množstvo tovaru so zníženou cenou ako sú zásoby tohto tovaru u predávajúceho na sklade, má predávajúci právo ponúknuť spotrebiteľovi rovnaký tovar v bežne platnej cene, prípadne iný, podobný tovar. Kupujúci má právo odmietnuť takúto ponuku.

6. V prípade využitia zľavového kupónu, zľavového kódu alebo inej promo akcie podmienenej uplatnením čiastky v určitej výške, si predávajúci vyhradzuje právo, v prípade, že faktická hodnota objednávky klesne pod čiastku podmienenú pre čerpanie promo akcie, neuplatniť zvýhodnenie promoakcie.


7. Platobné podmienky úhrady ceny za tovar.

1. Cenu tovaru, vrátane prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:


 • 1.1 bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č SK80 0900 0000 0051 7876 5513, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; alebo
 • 1.2 bezhotovostne platobnou kartou; alebo
 • 1.3 dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru; alebo
 • 1.4 v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere výdajni zásielok ( momentálne nedostupné )


2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. 

3. V prípade platby kúpnej ceny objednaného tovaru v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v odbernom mieste alebo platbu dobierkou, kúpna cena (vrátane dopravy) je splatná pri prevzatí objednaného tovaru kupujúcim. 

4. Ak kupujúci zvolil ako spôsob platby  prevod na účet predávajúceho, alebo iný bezhotovostný spôsob platby, kúpna cena objednaného tovaru je splatná do 7 dní odo dňa uzatvorenia príslušnej kúpnej zmluvy. 

5. V prípade platby kúpnej ceny objednaného tovaru prevodom na účet predávajúceho, kupujúci uvedie variabilný symbol platby, ktorým je číslo uhrádzanej objednávky. Čísla sú objednávkam prideľované predávajúcim a sú uvedené okrem iného na stránkach Obchodu, ktorá sa zobrazí po úspešnom doručení objednávky predávajúcemu alebo v potvrdzujúcom e-maile. 

6. V prípade platby kúpnej ceny objednaného tovaru prevodom na účet predávajúceho alebo iným bezhotovostným spôsobom platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu objednaného tovaru splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho. 

7. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

8. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. 


8. Dodanie tovaru.

1. Predávajúci tovar kupujúcemu doručí zásielkou alebo si ho kupujúci vyzdvihne v odbernou mieste prevádzkovaným predávajúcim (ďalej len „odberné miesto“). Spôsob prevzatia tovaru zvolí kupujúci v objednávkovom formulári počas objedávania tovaru. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať.

2. Predávajúci vybaví prijatú objednávku a ňou objednaný tovar podá na dopravu kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uzavretia príslušnej kúpnej zmluvy. V rovnakej lehote predávajúci zabezpečí prítomnosť objednaného tovaru v odbernom mieste (ak kupujúci zvolil ako spôsob dopravy tovaru jeho osobný odber v odbernom mieste). Predpokladané termíny dodania tovaru uvedené na internetových stránkach Obchodu a v potvrdzujúcich e-mailoch majú informatívnu povahu a nie sú pre predávajúceho záväzné.

3. Ak kupujúci zvolil ako spôsob platby objednaného tovaru prevod na účet predávajúceho alebo iný bezhotovostný spôsob platby objednaného tovaru, predávajúci vybaví prijatú objednávku a ňou objednaný tovar kupujúcemu distribuuje až po pripísaní príslušnej sumy zodpovedajúcej cene objednávaného tovaru na účet predávajúceho. V takomto prípade lehoty podľa článku 8 bod 2 týchto obchodných podmienok začnú plynúť až od momentu pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho. O podaní objednaného tovaru na dopravu kupujúcemu a o zabezpečení prítomnosti objednaného tovaru v odbernom mieste predávajúci bez zbytočného odkladu upovedomí kupujúceho, a to e-mailom odoslaným na e-mail kupujúceho.  

4. Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom prepravcu alebo osobným odberom. Miestom dodania tovaru je miesto takto označené objednávateľom v objednávkovom formulári. Tovar je vždy riadne zabezpečený obalom chrániacim ho pred poškodením v priebehu dodania.

5. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru. V prípade akýchkoľvek zrejmých porušení obalu doručovaného tovaru, prípadne zjavného vnútorného poškodenia tovaru musí byť ihneď spísaný reklamačný formulár a odovzdaný prepravcovi. Kupujúci je povinný o doručení poškodeného tovaru bezodkladne informovať predávajúceho.

8. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho alebo odovzdaný kupujúcemu pri dodaní tovaru. 

9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

10. Ak predávajúci dodrží stanovený termín dodávky tovaru a kupujúci si bez predchádzajúceho upozornenia tovar neprevezme, resp. nebude na stanovenej adrese a v stanovenom čase prítomný, má predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s vybavením objednávky a prepravnými nákladmi.


9. Prevzatie tovaru kupujúcim.

1. Kupujúci je povinný doručovaný tovar (zásielku) vizuálne skontrolovať ihneď pri jej preberaní.

2. Kupujúci je povinný zásielku prevziať, pokiaľ nevykazuje mechanické poškodenie obalu  (natrhnutie, zamokrenie, deformácie rohov, apod.). Ak je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je oprávnený zásielku neprevziať.

3. Kupujúci tým, že podpíše dodací list, výslovne súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka je v poriadku a nebola dodaná mechanicky poškodená. 

4. Pokiaľ kupujúci zásielku prevzal a následne zistil inú vadu dodávky (chýbajúce množstvo, kvalitatívnu vadu tovaru, dodanie iného než objednaného tovaru a pod.), môže túto vadu reklamovať v súlade s článkom 11 týchto obchodných podmienok (Reklamačný poriadok).

5. Zásielky neprevzaté kupujúcim nebudú opätovne zasielané kupujúcemu. V tom prípade sa kúpna zmluva automaticky ruší. V prípade, ak kupujúci sám prejaví záujem o opätovné zaslanie tovaru, predávajúci má právo podmieniť dodanie tohto tovaru uhradením všetkých nákladov, ktorému vznikli v dôsledku neprevzatia zásielky kupujúcim. 


10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť za nasledovných podmienok:


1.1 Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku (t.j. aj uzatvorením prostredníctvom internetového obchodu), za predpokladu, že mu predávajúci včas a riadne poskytol informácie o (i) práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, (ii) podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (ktorý tvorí Prílohu č.1 týchto obchodných podmienok), a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie za odstúpenie od kúpnej zmluvy.

1.2 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľom v zmysle článku 9 bodu 1.1 týchto obchodných podmienok  je 14 dní. Táto lehota začne plynúť:


 • 1.2.1 okamihom prevzatia tovaru, ktorý sa dodáva v celku;
 • 1.2.2 okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene;
 • 1.2.3 okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
 • 1.2.4 okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.


1.3 Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:


 • 1.3.1 poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • 1.3.2 predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • 1.3.3 predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • 1.3.4 predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • 1.3.5 predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • 1.3.6 predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • 1.3.7 predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • 1.3.8 vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • 1.3.9 predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • 1.3.10 predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • 1.3.11 poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • 1.3.12 poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.


1.4 Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí spotrebiteľ odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa článku 10 bodu 1.2 týchto obchodných podmienok. 

1.5 Spotrebiteľ je súčasne oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť aj z dôvodov uvedených v týchto obchodných podmienkach alebo z dôvodov uvedených v ustanoveniach Občianskeho zákonníka.  


2. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodov uvedených v týchto obchodných podmienkach (pokiaľ sa tieto výlučne netýkajú spotrebiteľa), alebo z dôvodov vyplývajúcich z ustanovení Obchodného zákonníka.  

3. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci/spotrebiteľ využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí Prílohu č.1 týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci/spotrebiteľ elektronicky na emailovú adresu predávajúceho reklamacie@bupishop.sk, alebo písomne na doručovaciu adresu predávajúceho SC Cosmetiscs, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava.  Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie odstúpenia. 

4. Kupujúci/Spotrebiteľ, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5. Ak kupujúci/spotrebiteľ oprávnene odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu/spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

6. Ak odstúpi kupujúci/spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu/spotrebiteľovi skôr, než mu kupujúci/spotrebiteľ tovar odovzdá alebo vo forme prijateľnej pre predávajúceho hodnoverne preukáže, že reklamovaný tovar predávajúcemu odoslal.

7. Kupujúci/Spotrebiteľ musí predávajúcemu vrátiť tovar nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

8. Predávajúci odporúča (avšak neprikazuje) kupujúcemu/spotrebiteľovi, aby vrátený tovar odosielal doporučene, a takúto zásielku si aj poistil.

9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu:


 • 9.1 vypredania zásob, nedostupnosti objednaného tovaru; alebo 
 • 9.2 keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru;
 • 9.3 z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch a/alebo z dôvodov uvedených v týchto obchodných podmienkach. 


10. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke, a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom.  

11. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7  zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky a pod.


11. Reklamačný poriadok.

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má dodaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s predávajúcim dojednaná nižšia cena. Pri použitom tovare predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Predávajúci ďalej nezodpovedá za vady tovaru spôsobené kupujúcim a/alebo inými osobami a/alebo skutočnosťami na strane kupujúceho (napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním tovaru kupujúcim). 

2. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a ak ide o použitý tovar, záručná doba je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.  

3. Ak ide o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o tovar, ktorého osobitná povaha a/alebo vlastnosti neumožňujú dĺžku záručnej doby v rozsahu podľa článku 11 bodu 2 týchto obchodných podmienok, záručná doba trvá a neskončí sa pred uplynutím lehoty (napr. doba exspirácie, doba minimálnej trvanlivosti atď.) vyznačenej na tovare, jeho obale alebo návode, ktorý je k nemu pripojený. 

4. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo od predávajúceho požadovať, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote podľa článku 11 bodu 12 týchto obchodných podmienok odstrániť. Kupujúci  môže namiesto odstránenia vady od predávajúceho požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád.  

5. Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Objednávateľ právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Tie isté práva má kupujúci v prípade, ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

6. Ak je tovar predávaný za nižšiu cenu (pre vadu, pre ktorú bola s kupujúcim  dojednaná nižšia cena) alebo použitý tovar má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, kupujúci má namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z ceny tohto tovaru. 

7. Reklamáciu tovaru  je nutné uplatniť bezodkladne u predávajúceho a/ alebo prepravcu (v prípade zjavných vád dodaného tovaru/ zjavného poškodenia zásielky tovaru). Reklamáciu tovaru u predávajúceho možno uplatniť písomne spísaním reklamácie formou reklamačného formulára a jeho doručením predávajúcemu na adresu SC Cosmetiscs, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava a/ alebo elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho reklamacie@bupishop.sk, a to v rámci záručnej doby reklamovaného tovaru. Spolu s doručením reklamácie (reklamačného formulára) predávajúcemu alebo bez zbytočného odkladu po jej doručení, najneskôr však do 3 dní odo dňa odoslania reklamácie predávajúcemu, je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu na adresu isklad 210884/09, Diaľničná cesta 5, Hala D, gate 35, 903 01 Senec aj reklamáciou reklamovaný tovar. Vzor reklamačného formulára, ktorý kupujúci môže použiť na uplatnenie reklamácie tvorí Prílohu č.2 týchto obchodných podmienok. 

 8. Reklamovaný tovar musí byť vrátený v pôvodnom balení, pričom aj jeho obsah musí byť zachovaný v pôvodnom stave. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok zo strany kupujúceho, môže dôjsť k zamietnutiu reklamácie predávajúcim.

9. V prípade dodania poškodeného tovaru a/ alebo dodania odlišného množstva resp. druhu tovaru, je kupujúci povinný reklamovať tovar do 24 hodín od okamihu dodania takéhoto tovaru. V prípade nedodania tovaru je kupujúci povinný informovať predávajúceho do 24 hodín od avizovaného termínu doručenia tovaru. V prípade nedodržania vyššie uvedených lehôt zo strany kupujúceho, môže dôjsť k zamietnutiu reklamácie predávajúcim.

10. Osobné dodanie tovaru na uvedenú adresu predávajúceho nie je možné. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bola predávajúcemu doručená reklamácia. 

11. V rámci reklamácie je okrem iného potrebné uviesť (i) číslo objednávky, (ii) popis reklamovanej vady tovaru, (iii) kupujúcim preferovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava tovaru, výmena tovaru alebo jeho súčasti, odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny tovaru, poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru) a (iv) súvisiacu fotodokumentáciu. V prípade potreby je predávajúci oprávnený vyzvať kupujúceho na doplnenie chýbajúcich informácií. 

11. Predávajúci reklamáciu posúdi, určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 45 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemal predávajúci k dispozícii chýbajúce informácie a/ alebo o dobu omeškania kupujúceho s vrátením reklamovaného tovaru. Vybavením reklamácie sa pritom rozumie ukončenie reklamačného konania: (i) odoslaním opraveného tovaru na adresu uvedenú kupujúcim v rámci reklamácie (ďalej len „adresa kupujúceho“), alebo (ii) výmenou tovaru (alebo jeho súčasti) a odoslaním bezvadného tovaru (alebo bezvadnej súčasti) na adresu kupujúceho, alebo (iii) vrátením (t.j. vyplatením) kúpnej ceny tovaru na účet uvedený kupujúcim v rámci reklamácie (ďalej len „účet kupujúceho“), alebo (iv) vyplatením časti kúpnej ceny zodpovedajúcej primeranej zľave z kúpnej ceny tovaru poskytnutej kupujúcemu predávajúcim na účet kupujúceho, alebo (v) odoslaním e-mailovej výzvy na prevzatie plnenia (výsledku reklamácie – napr. opraveného tovaru, ale aj zamietnutia reklamácie a reklamovaného tovaru) na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v rámci reklamácie (ďalej len „e-mailová adresa kupujúceho“), ak kupujúci v rámci reklamácie uviedol ako spôsob prevzatia plnenia (výsledku reklamácie) jeho osobné prevzatie v sídle predávajúceho, ako aj (vi) odoslanie oznámenia o zamietnutí reklamácie a reklamovaného tovaru na adresu kupujúceho. Predávajúci o vybavení reklamácie vydá doklad, a tento odošle na adresu kupujúceho (štandardne spolu s výsledkom reklamácie – napr. opraveným tovarom) a/alebo na e-mailovú adresu kupujúceho.

13. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením danej reklamácie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho, písomne - listom odoslaným na adresu SC Cosmetiscs, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, alebo e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu reklamacie@bupishop.sk. Náhrada nevyhnutných nákladov, ktoré kupujúcemu preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie, bude kupujúcemu poskytnutá spôsobom určeným dohodou kupujúceho a predávajúceho. 

14. Doba od uplatnenia reklamácie do vybavenia reklamácie sa do záručnej doby tovaru nepočíta. Ak dôjde k výmene reklamovaného tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru kupujúcim. Ak dôjde k výmene súčasti tovaru, na ktorú bola poskytnutá záruka, začne plynúť na danú súčasť záručná doba znova od prevzatia novej súčasti tovaru kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri tovare, ktorý sa rýchlo kazí, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dodaní tovaru; inak práva zaniknú. Ak ide o použitý tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené v 12 mesačnej záručnej dobe.

15. Predávajúci nezodpovedá najmä za vady, o ktorých kupujúci pred uzavretím kúpnej zmluvy, alebo pri preberaní tovaru vedel. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s dojednaná nižšia cena. Pri použitom tovare, predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením predávaného tovaru. 

16. Každý spotrebiteľ je oprávnený sa v prípade neuznanej reklamácie, alebo akejkoľvek inej nezrovnalosti týkajúcej sa reklamačného konania obrátiť sa na predávajúceho s žiadosťou o nápravu. Žiadosť o nápravu môže byť uplatnená rovnako ako reklamácia, a to buď písomne - listom odoslaným na adresu SC Cosmetiscs, s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, alebo e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu reklamacie@bupishop.sk. Pokiaľ predávajúci odpovie na žiadosť o nápravu zamietavo, alebo ak na ňu neodpovie do 40 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo v zmysle § 12 zákona č. 391/2015Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a zahájiť bezplatný proces mimosúdneho konania. Podrobnosti o podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov nájdete v článku 12 týchto obchodných podmienok alebo na internetových stránkach www.teleoff.gov.sk alebo www.soi.sk.


12. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

1. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúcich, že dňom 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.  Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a  predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

2. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

3. Podľa ustanovenia § 11 zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

4. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa. 

5. Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.


13. Orgány dozoru.

1. Predávajúci týmto informuje kupujúcich o nasledovných orgánoch dozoru:  


 • 1.1 Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa;
 • 1.2 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva; 
 • 1.3 Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá dozoruje nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb,
 • 1.4 nad ktorými podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dohľad orgány uvedené v bode 1.1 a 1.2 tohto článku týchto obchodných podmienok, alebo počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.


2. Všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia ako orgán kontroly vnútorného trhu neskúma opodstatnenosť reklamácií, ale len to, či boli splnené všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa na reklamáciu, vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa.


14. Ochrana osobných údajov.

1. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutej osoby – kupujúceho na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. V zmysle čl. 13 a 14 nariadenia predávajúci poskytuje kupujúcemu informácie o tom, aké osobné údaje spracúva, ako s nimi zaobchádza, na aké účely ich používa, komu ich môže poskytnúť, kde môže kupujúci získať informácie o svojich osobných údajoch a kde môže uplatniť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov.

3. Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje kupujúceho je predávajúci. Kontaktné údaje zodpovednej osoby predávajúceho pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: dpo2@proenergy.sk

4. Účelom spracúvania osobných údajov je predaj tovaru kupujúcemu, vyhotovenie faktúry a odoslanie tovaru.

5. Osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a v súlade s osobitnými právnymi predpismi, podľa článku 3 týchto Obchodných podmienok.

6. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov predávajúceho alebo tretej strany sa nevykonáva.

7. Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú kupujúci. Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie.

8. Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 

 • doručovateľské spoločnosti, prepravcovia,
 • iný oprávnený subjekt, na základe všeobecného záväzného právneho predpisu podľa čl. 6 
ods. 1 písm. c) nariadenia,
 • zmluvný partner (na základe zmluvy): Faust Agency s,r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 47433485, na základe čl. 28 nariadenia,
 • So súhlasom kupujúceho alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.
 • Prenos osobných údajov kupujúcich do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
 • Osobné údaje kupujúceho sa získavajú priamo od dotknutej osoby (cez webové stránky predávajúceho).
 • Predávajúci spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.
 • Predávajúci nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

9. Dotknutá osoba, kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba, kupujúci môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@bupishop.sk  alebo písomne na adresu predávajúceho.

10. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou/zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba, kupujúci má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia predávajúci nezaručí kupujúcemu vybavenie a doručenie objednávky.

11. Osobné údaje kupujúceho sa získavajú priamo od dotknutej osoby (cez webové stránky predávajúceho).

12. Predávajúci spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov.

13. Predávajúci nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

14. Dotknutá osoba, kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba, kupujúci môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@bupishop.sk  alebo písomne na adresu predávajúceho.

15. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou/zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba, kupujúci má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia predávajúci nezaručí kupujúcemu vybavenie a doručenie objednávky.


15. Vyjadrenie súhlasu.

1. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. V prípade, ak sa preukáže kompetentným orgánom Slovenskej republiky, že niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok zostávajú nedotknuté v platnosti. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

2. Právne vzťahy a podmienky, ktoré nie sú v týchto obchodných podmienkach výslovne upravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto obchodných podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami osobitných právnych predpisov, a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.


16. Záverečné ustanovenie.

1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

3. Všetky práva k internetovým stránkam Obchodu, najmä autorské práva k ich obsahu, vrátane rozloženia stránok, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je výslovne zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať internetové stránky Obchodu alebo ich časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetových stránok Obchodu alebo v dôsledku ich použitia v rozpore s ich určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového Obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene využívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový Obchod a využívať internetový Obchod alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.

5. Kúpna zmluva vrátane týchto obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe. 

6. Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci kedykoľvek jednostranne meniť či doplňovať. Nové znenie obchodných podmienok sa stáva pre kupujúceho záväzným momentom jeho uverejnenia na stránkach internetového Obchodu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

7. Prílohou týchto obchodných podmienok je:


Príloha č.1: Vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Príloha č.2: Vzorový formulár na reklamáciu tovaru.

 

8. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 6.7.2021
Poznámka: V prípade otázok kontaktujte naše zákaznícke centrum:  eshop@bupishop.sk 

Môžete platiť