Ochrana osobných údajov

Podmienky spracúvania osobných údajov pre účely zasielania newslettera


Zakliknutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov udeľujete prevádzkovateľovi, ako dotknutá osoba svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).


Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslania emailu na adresu: info@bupishop.sk alebo písomne, zaslaním požiadavky na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.


Doplňujúce informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov podľa čl. 13 a 14 Nariadenia


Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.


Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť SC Cosmetics, s. r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 52945057 email: info@bupishop.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“)


Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov:

email: dpo2@proenergy.sk


Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: vykonávanie marketingových aktivít (informovanie o novinkách, zľavách a iných marketingových ponukách).


Osobné údaje sa spracúvajú na základe: dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.


Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.


Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: odoberatelia newslettera.


Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, emailová adresa.


Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne: 


Iný oprávnený subjekt 
všeobecne záväzný právny predpis podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

čl. 28 Nariadenia


So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.


Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.


Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby (cez web stránku prevádzkovateľa).


Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov od ich získania.


Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.


Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: info@bupishop.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.


Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu (poskytnutie nie je zákonnou/zmluvnou požiadavkou), v prípade ich neposkytnutia nebude informovaná o novinkách, zľavách, či iných marketingových ponukách prostredníctvom newslettera.


Môžete platiť
Súbory cookie
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predpokladáme, že chcete z našej webovej stránky dostávať všetky súbory cookie. Viac informácií
Ak nesúhlasíte, kliknite sem:

Nastavenie súborov cookie
Nutné súbory cookies
Nutné súbory cookie sú potrebné na poskytovanie základných funkcií na našej webovej stránke. Nutné súbory cookie sa nevyužívajú na ukladanie osobných údajov. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto typov cookie.
Analytické súbory cookie získavajú informácie o vašom používaní webovej stránky. Ako nástroj na analýzu webu používame službu Google Analytics. Tento nástroj nám pomáha optimalizovať naše stránky a tým vám poskytnúť lepší užívateľský komfort.
Marketingové súbory cookie používame k prispôsobeniu informácií o našich produktoch a službách podľa vašich záujmov. Vďaka nim vám dokážeme zobrazovať relevantnú a zaujímavú reklamu.